REGULAMIN OBIEKTU


Niniejszy regulamin określa zasady przebywania oraz korzystania z usług oraz sprzętu na obiekcie VR World Salon Wirtualnej Rzeczywistości, mieszczącym się pod adresem ul. Długiej 49 w Bydgoszczy, a zarządzanym przez VR World Sp. z.o.o., NIP: 9532769119

§ 1

1 Osoby przebywające na terenie VR World Salon Wirtualnej Rzeczywistości zobowiązane są do:

1.1 Zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników VR World (dalej zwanych Obsługą) przez cały okres przebywania na terenie obiektu
1.2 Uiszczenia opłaty za usługę po zakończonej zabawie zgodnie z cennikami wyznaczonymi przez VR World Sp. z.o.o.
1.3 Przedstawienia wszelkich przysługujących rabatów przed rozpoczęciem zabawy.
1.4 Zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób przebywających na terenie obiektu
1.5 Zachowania porządku i czystości

2 Na terenie VR World Sp. z.o.o. zakazane jest:

2.1 Korzystania ze sprzętu VR osób, których predyspozycje chorobowe mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu (tj. epilepsja, itp.)
2.2 Palenie tytoniu
2.3 Wnoszenie przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób
2.4 Przebywanie osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
2.5 Bieganie, skakanie oraz kopanie
2.6 Agresywne zachowanie w stosunku do innych klientów lub pracowników
2.7 Fizyczny kontakt między osobami grającymi
2.8 Używania otrzymanego sprzętu w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie przekazywania instrukcji
2.9 Niszczenie elementów wystroju salonu

3 Obsługa ma prawo odmówić uczestnictwa w grze lub zażądać opuszczenia terenu VR World osobom niespełniającym powyższych wymagań, także przed upływem czasu naliczając opłatę zgodnie z czasem korzystania z usług

4 Sprawy sporne na terenie VR World w pierwszej kolejności rozstrzyga obsługa obiektu, w drugiej kolejności kierownik.

§ 2

1 Uczestnicy gry mają pełną świadomość i akceptują fakt, iż gra na terenie VR World jest aktywnością fizyczną wymagającą wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w grze
2 W trakcie gry uczestnicy przejmują pełną odpowiedzialność, w tym majątkową, za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikające z niestosowania się do niniejszego regulaminu lub poleceń obsługi
3 Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy klient jest zobowiązany zgłaszać obsłudze na bieżąco
4 Klient, który rezygnuje z gry przed upływem wcześniej ustalonego czasu zobowiązany jest uiścić opłatę całościową zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5 Usterki w działaniu sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji.
6 Rzeczy pozostawione na terenie salonu znalezione przez obsługę są przetrzymywane przez okres dwóch tygodni jako Przedmioty Znalezione. Po tym okresie zostaną one wyrzucone.

§ 3

1 Rezerwacje do VR World przyjmowane są:
1.1 Pod nr telefonu 518 518 715 w godzinach otwarcia salonu
1.1.1 Obsługa ma prawo do pobrania danych niezbędnych do utworzenia rezerwacji, tj.: ilość osób, czasu rezerwacji, imię osoby rezerwującej, nr telefonu kontaktowego. W przypadku niewyrażenia zgody na podanie którejś z powyższych informacji obsługa ma prawo odmówić przyjęcia rezerwacji.
1.2 Poprzez stronę internetową http://vrworld.pl/rezerwacja
1.2.1 Dokonanie rezerwacji przez stronę internetową wymaga podania: ilości osób, ilości czasu, imienia, nr telefonu kontaktowego, maila kontaktowego oraz przeczytania i zaakceptowania Regulaminu Obiektu wraz z Klauzulą RODO
Nie podanie powyższych informacji lub podanie błędnych może skutkować nie zaakceptowaniem rezerwacji lub jej wycofaniem.

2 Klienci, którzy dokonali rezerwacji zobowiązani są do stawienia się 15 minut przed rozpoczęciem swojej rezerwacji
3 Osoby do 13 roku mogą podejmować się uczestnictwa tylko w obecności opiekunów prawnych
4 W przypadku spóźnienia się na swoją rezerwację bez wcześniejszego poinformowania obsługi VR World rezerwacja może zostać wycofana
5 Obsługa ma prawo do wykorzystania nr kontaktowego podanego podczas dokonywania rezerwacji w celu ustalenia powodu nie stawienia się na rezerwacji lub jej przeniesienia na inny termin.
6 Płatności za usługę można dokonać na miejscu gotówką w PLN lub kartą oraz na stronie internetowej http://vrworld.pl płatnością internetową (tj. PayU)
7 W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia o posiadaniu kuponu rabatowego lub rabatu w innej formie uczestnik jest zobowiązany do opłaty według cennika ustalonego przez VR World Sp. z.o.o.
8 VR World Sp. z.o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji wykorzystując do tego nr kontaktowy i/lub mail kontaktowy podany podczas dokonywania rezerwacji z przyczyn niezależnych bez możliwości dochodzenia odszkodowania. W takim przypadku Obsługa zobowiązuje się zaproponować inny termin


§ 4

1 VR World Sp. z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie VR World.
2 Usterki w działaniu sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji.
3 Klient, który rezygnuje z gry przed upływem wcześniej ustalonego czasu zobowiązany jest uiścić opłatę całościową zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Polityka reklamacji

1. Każdy klient bezpośrednio po zakończonej grze ma prawo do złożenia reklamacji obsłudze
2. VR World Sp. z.o.o. jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację zawierającej decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia reklamacji uczestnik gry składający reklamację zostanie poinfor